: : BSRU : : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : :
501-525-4332 6399074464 4437712962
2815083774
608-966-4901

 

603-492-9761

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 02 473 7000
email : admin@bsru.ac.th