pogoda

Aktualna pogoda:

Untitled-6
Dzisiaj jest 19 listopada 2018 r.
Untitled-1
Nawigacja
Aktualno¶ci
Zakoñczenie sezonu - rezultaty

W sobotê, 20 pa¼dziernika, na piêknym polu J.W. w Grabowie k/Augustowa rozegrano ostatni, oficjalny turniej AKG: Turniej Zakoñczenia Sezonu 2018.

(502) 614-5396

Mistrzostwa Podlasia w Golfie - notatka

W dniach 22 i 23 wrze¶nia na polu golfowym JW. W Grabowie k/Augustowa rozegrano IX Mistrzostwa Podlasia.

wiêcej...

Mistrzostwa ¦lepska - rezultaty

W za³±czeniu rezultaty dzisiejszego turnieju, IX Mistrzostw o Puchar ¦lepska, turnieju sponsorowanego przez pañstwo Mariannê i Józefa Wiszniewskich.

wiêcej...

Turniej o Puchar ¦lepska, 19 sierpnia

Przypominam, ¿e w nastêpn± niedzielê, 19 sierpnia, na polu JW.

wiêcej...

Podziêkowania od uskrzydlonych

W za³±czeniu przesy³am skan sympatycznego dokumentu – podziêkowania za wsparcie, którego udzieli³ nasz klub dru¿ynie augustowskiej m³odzie¿y, która wyjecha³a na zawody do USA.

wiêcej...

Untitled-1
Klub

O nas

Augustowski Klub Golfa powsta³ w dniu 15 pa¿dziernika 2003 roku. W spotkaniu za³ozycielskim wziê³o udzia³ 16 osób.
Galeria

Untitled-1
Kontakt

Tymczasowy adres klubu:
ul. ¦lepsk 29,
16-300 Augustów,
skr.poczt.29
fax/tel. +48 605 676 345
e-mail: r_hanisz@golf-klub.pl

Wszelkie prawa zastrze¿one dla Augustowski Klub Golfa.
Designed by: 5152973858