PlanetSports

PLANETSPORTS

PLANET SPORTS to specjalistyczna firma organizuj±ca szkolenia wspinaczkowe w pe³nym zakresie. S± to kursy ska³kowe, górskie i skiturowe. Firma zajmuje siê  turystyk± przygodow±, ekstremaln± i motywacyjn± oraz organizacj± imprez sportowych (rajdów, zawodów, obozów). Firma oferuje równie¿ profesjonalne us³ugi trenerskie w zakresie spotów wytrzyma³o¶ciowych. Oferta skierowana do wszystkich zainteresowanych rekreacj±, sportem i wyczynem w ciekawych i trudno dostêpnych miejscach na ca³ym ¶wiecie. Do wspó³pracy zachêcamy osoby indywidualne i firmy.

Wszystkie kursy s± prowadzone przez do¶wiadczonych instruktorów sportu i PZA, trenerów i pasjonatów sportu. Firma posiada wpis do ewidencji jednostek szkoleniowych jako Centrum Szkoleñ Specjalistycznych BRS organizuj±c kursy podnosz±ce kwalifikacje zawodowe, szkolenia BHP, szkolenia z ratownictwa medycznego. Nasz± specjalizacj± s± szkolenia pracowników do prac wysoko¶ciowych, szkolenia ratownicze oraz szkolenia instruktorów sportu i rekreacji.

 

25

pa¼dziernika

2018

Nabór do sekcji p³ywania 1Liga team

Szukamy chêtnych do trenowania i doskonalenia swoich umiejêtno¶ci p³ywackich.

27

marca

2018

Rozpoczêcie sezonu news1

W programie imprezki panel z autoratownictwa!

9

marca

2018

Rozpoczêcie sezonu 2018 - news

Zgodnie z programem bêdzie hakówka :)

8

marca

2018

Rozpoczêcie sezonu 2018

Zapraszam na rozpoczêcie sezonu 2018. Rzêdkowice 19-20.05.2018

Kontakt

"P.S" Robert Chirk
Pomysk Ma³y 27C
77-121 Pomysk Ma³y

robertchirk@gmail.com

+48 501 45 55 93

Sled¼ nas

Xenophoridae
310-241-0679
© 2017-2018    PLANETSPORTS   |   Polityka prywatno¶ci