KOMUNIKATY DOTYCZ¥CE AKTUALIZACJI


2015-01-10
Najnowsza aktualizacja programu testowego Rzeczoznawca wer. 1.1 jest gotowa do pobrania. Zawiera 4100 pytañ. Wszystkim uczestnikom opracowuj¹cym pytania i zg³aszaj¹cym b³êdy dziêkujemy za ich wk³ad w rozwój bazy wiedzy programu.

2014-06-24
Najnowsza aktualizacja programu testowego Rzeczoznawca wer. 1.1 jest gotowa do pobrania. Zawiera 4050 pytañ.

2014-06-02
Najnowsza aktualizacja programu testowego Rzeczoznawca wer. 1.1 jest gotowa do pobrania. Zawiera 4000 pytañ.

2014-01-10
Najnowsza aktualizacja programu Rzeczoznawca - zadania wer. 1.0 jest gotowa do pobrania. Zawiera 70 zadañ.

2013-12-08
Najnowsza aktualizacja programu testowego "Rzeczoznawca" wer. 1.1 jest gotowa do pobrania. Zawiera 3950 pytañ.

2013-04-15
Najnowsza aktualizacja programu testowego "Rzeczoznawca" wer. 1.1 jest gotowa do pobrania. Zawiera 3900 pytañ.

2013-03-01
Najnowsza aktualizacja programu testowego "Rzeczoznawca" wer. 1.1 jest gotowa do pobrania. Zawiera 3850 pytañ.

2013-01-20
Wydana zosta³a nowa wersja programu Rzeczoznawca - zadanie wer. 1.0 zawieraj¹ca s³ownik i wyszukiwarkê oraz nowe mechanizmy instalacji. Dotychczasowi u¿ytkownicy zachowuj¹ prawo do ostatniej aktualizacji, potem obowi¹zuj¹ zapisy cennika.

2012-10-30
Najnowsza aktualizacja programu testowego "Rzeczoznawca" wer. 1.1 jest gotowa do pobrania. Zawiera 3800 pytañ. Prosimy przed egzaminem uwa¿nie przestudiowaæ suplement, w którym podamy kolejne zmiany w zawartoœci bazy wiedzy.

2012-08-21
Najnowsza aktualizacja programu testowego "Rzeczoznawca" wer. 1.1 jest gotowa do pobrania. Zawiera 3750 pytañ.

2012-08-21
Najnowsza aktualizacja programu "Rzeczoznawca - Zadania" wer. Beta jest gotowa do pobrania. Zawiera 61 zadañ. Wszystkim uczestnikom zg³aszaj¹cym uwagi dziêkujemy za ich wk³ad w rozwój programu.

2012-05-21
Najnowsza aktualizacja programu testowego "Rzeczoznawca" wer. 1.1 jest gotowa do pobrania. Zawiera 3730 pytañ.

2012-03-17
Najnowsza aktualizacja programu testowego "Rzeczoznawca" wer. 1.1 jest gotowa do pobrania. Zawiera 3710 pytañ w tym wszystkie odpowiedzi do pytañ z najnowszej listy 300-stu pytañ ministerialnych. Osoby uprawnione s¹ proszone o przes³anie maila z proœb¹ o wydanie kodów. Wszystkim uczestnikom opracowuj¹cym pytania i zg³aszaj¹cym b³êdy dziêkujemy za ich wk³ad w rozwój bazy wiedzy programu.

2012-02-25
Najnowsza aktualizacja programu testowego "Rzeczoznawca" wer. 1.1 jest gotowa do pobrania. Zawiera 3710 pytañ w tym odpowiedzi do wiêkszoœci pytañ z listy 300-stu. Kolejna aktualizacja bêd¹ zawieraæ wszystkie odpowiedzi do 300-stu nowych pytañ opublikowanych przez MI w listopadzie 2011 roku.

2012-01-30
Najnowsza aktualizacja programu testowego "Rzeczoznawca" wer. 1.1 jest gotowa do pobrania. Zawiera 3710 pytañ.

2011-11-16
Najnowsza aktualizacja programu testowego "Rzeczoznawca" wer. 1.1 jest gotowa do pobrania. Zawiera 3400 pytañ i nowe zmiany zawartoœci bazy wiedzy (patrz suplement).

2011-10-20
Najnowsza aktualizacja programu testowego "Rzeczoznawca" wer. 1.1 jest gotowa do pobrania. Zawiera 3380 pytañ i nowe wyj¹tkowo liczne zmiany zawartoœci bazy wiedzy (patrz suplement).

2011-09-20
Aktualizacja programu rzeczoznawca jest gotowa do pobrania od 20 wrzeœnia 2011r. Zawiera 3350 pytañ i nowe korekty typowañ pytañ w bazie.

2011-05-21.
Aktualizacja programu rzeczoznawca jest gotowa do pobrania. Zawiera 3330 pytañ i nowe korekty typowañ pytañ w bazie.

2011-03-17
Najnowsza aktualizacja programu testowego "Rzeczoznawca" wer. 1.0 jest gotowa do pobrania. Zawiera 3330 pytañ i nowe korekty typowañ pytañ w bazie.

2010-12-03
Najnowsza aktualizacja programu testowego "Rzeczoznawca" wer. 1.0 jest gotowa do pobrania. Zawiera 3330 pytañ i nowe korekty typowañ pytañ w bazie.

2010-09-01
Najnowsza aktualizacja programu testowego "Rzeczoznawca" wer. 1.0 jest gotowa do pobrania.

2010-06-09
Aktualizacja programu testowego "Rzeczoznawca" wer. 1.0 jest gotowa do pobrania. Zawiera 3330 pytañ i nowe korekty typowañ pytañ w bazie.

2010-03-20
Najnowsza aktualizacja programu testowego "Rzeczoznawca" wer. 1.0 jest gotowa do pobrania. Zawiera 3330 pytañ i nowe korekty typowañ pytañ w bazie.

2009-12-12
Najnowsza aktualizacja programu testowego "Rzeczoznawca" wer. 1.0 jest gotowa do pobrania. Osoby uprawnione s¹ proszone o przes³anie maila z proœb¹ o wydanie kodów.

2009-11-14
Najnowsza aktualizacja programu testowego "Rzeczoznawca" wer. 1.0 jest gotowa do pobrania. Zawiera 3330 pytañ i nowe korekty typowañ pytañ w bazie, w zakresie nowych pytañ Ministerialnych na rok 2009 zawiera wszystkie 957 opracowane pytania.

2009-10-12
Najnowsza aktualizacja programu testowego "Rzeczoznawca" wer. 1.0 zawiera 3300 pytañ, w tym zawiera wszystkie 957 opracowane nowe pytania.

2009-09-07
Najnowsza aktualizacja programu testowego "Rzeczoznawca" wer. 1.0 zawiera 3300 pytañ, w tym ok. 900 w pe³ni opracowanych pytañ z puli pytañ na rok 2009.

2009-08-04
Aktualizacja programu testowego "Rzeczoznawca" wer. 1.0 zawiera 2370 pytañ w tym ok. 500 w pe³ni opracowanych pytañ z puli pytañ na rok 2009.

2010-03-21
Aktualizacja programu testowego "Rzeczoznawca" wer. 1.0 jest gotowa do pobrania od 21.03.2010, zawiera 3330 pytañ. Uprawnionych u¿ytkowników prosimy o maila z wnioskiem o wydanie indywidualnych kodów. Zapraszamy do wspó³pracy w zakresie opracowywania odpowiedzi do nowych pytañ. Dziêkujemy za Wasz dotychczasowy wk³ad w doskonalenie bazy wiedzy.

2009-04-18
Aktualizacja programu testowego "Rzeczoznawca" wer. 1.0 zawiera 2300 pytañ.

2009-03-06
Aktualizacja programu testowego "Rzeczoznawca" wer. 1.0 zawiera 2250 pytañ.

2008-12-14
Aktualizacja programu testowego "Rzeczoznawca" wer. 1.0 zawiera 2200 pytañ.

2008-12-01
Aktualizacje programów: Program testowy "Poœrednik" wer. 1.0 (2900 pytañ) i Program testowy "Zarz¹dca" wer. 1.0 (2000 pytañ).

2008-11-03
Aktualizacje programów: Program testowy "Poœrednik" we. 1.0 i "Poœrednik - egzamin ustny" wer. beta

WITAMY NA STRONIE


SYSTEMU WSPÓ£PRACY SAMOKSZTA£CENIOWEJ

"ABACUS TEAM"

W ramach SWS "Abacus Team" mo¿na obecnie zakupiæ 4 programy:


- Program testowy "Rzeczoznawca maj¹tkowy" wer. 1.1

- Program "Rzeczoznawca maj¹tkowy - zadania" wer. 1.0

- Program testowy "Poœrednik" 1.0

- Program testowy "Zarz¹dca" wer. 1.0

- Program "Poœrednik - zagadnienia praktyczne i egzaminacyjne" wer 1.0


Komunikat ! u¿ywanie nielegalnego oprogramowania podlega œciganiu na mocy kodeksu karnego.


Program testowy "Rzeczoznawca maj¹tkowy" wer. 1.1

Jest jedynym na rynku wielofunkcyjnym programem, który mo¿na stacjonarnie zainstalowaæ na komputerze. Dziêki temu oferuje o kilkanaœcie funkcji wiêcej ni¿ aplikacje internetowe. Jest dedykowany osobom przygotowuj¹cym siê do egzaminu pañstwowego na licencjê rzeczoznawcy maj¹tkowego. Obecnie zawiera 4100 pytañ testowych. W tej liczbie jest 957 opracowanych pytañ og³oszonych przez Ministerstwo Infrastruktury na rok 2009 oraz 300 pytañ opublikowanych w listopadzie 2011 roku. Pytania te wraz z pe³nym autorskim opracowaniem znajduj¹ siê w bazie. Sukcesywnie zamieniamy je na pytania, które pojawi³y siê na egzaminach. Jesteœmy wiêc zawsze na bie¿¹co.

Grupa Systemu Wspó³pracy Samokszta³ceniowej "Rzeczoznawca" liczy na bie¿¹co ok. 100 osób, a ponad 500 osób do tej pory skorzysta³o z programu i zda³o egzamin testowy, w tym 90% za pierwszym razem. Korzystanie z programu po spe³nieniu prostych wymogów dydaktycznych gwarantuje w 100% skuteczne zdanie czêœci testowej egzaminu pisemnego.

Rok 2012 na pierwszym egzaminie zaczêliœmy od œwietnego wyniku w postaci 55% udzia³u wœród osób, które zda³y czêœæ pisemn¹ egzaminu i tradycyjnej 100% skutecznoœci wœród osób, które spe³ni³y wymogi dydaktyczne. Oznacza to, ¿e na pozosta³e 3 znane metody nauki przypada zaledwie po kilkanaœcie procent zdawalnoœci na ka¿d¹. Osi¹gane przez naszych adeptów 90% skutecznoœci, a kilkanaœcie robi dla zdajacego wielk¹ ró¿nicê. W roku 2013 utrzymaliœmy ten wysoki poziom zdawalnoœci.

Istot¹ programu jest to, ¿e pracuje siê wy³¹cznie na pytaniach z których jest przeprowadzany egzamin pañstwowy wed³ug autorskiej metody dydaktycznej gwarantuj¹cej 100% skutecznoœci na egzaminie. Dziêki sta³ym aktualizacjom jest on zawsze zgodny z bie¿¹cymi potrzebami zdaj¹cych. Jako grupa samokszta³ceniowa pracujemy te¿ stale nad udoskonaleniem opracowania pytañ znajduj¹cych siê w bazie.

Najnowsza wersja programu 1.1 zawiera postulowan¹ przez u¿ytkowników dodatkow¹ mo¿liwoœæ przeprowadzania testów w trybie egzaminu wed³ug dowolnie ustalonych przez u¿ytkownika kryteriów. Pozwala to na uzyskanie wiarygodnej symulacji rzeczywistego egzaminu - niemo¿liwej do odtworzenia przy pomocy innych metod nauki. W³aœciwie bez tej funkcjonalnoœci nauka ma bardzo ograniczony sens, poniewa¿ nigdy ucz¹cy siê nie wie w jakim stopniu opanowa³ materia³ i nie mo¿e znanego ju¿ stopnia opanowania materia³u doskonaliæ. W sytuacji nik³ej zdawalnoœci egzaminu pisemnego ma fundamentalne znaczenie. Tu trzeba walczyæ o ka¿dy punkt, a nie liczyæ szczêœcie

Aktualnoœæ zawartoœci bazy wiedzy, bogactwo wariantów sposobu uczenia siê i niezawodne mechanizmy weryfikacji poziomu opanowania materia³u - sprawiaj¹, ¿e ju¿ po miesi¹cu intensywnej pracy z programem jesteœ w sposób doskona³y przygotowany do zdania tego egzaminu. Oszczêdzasz mnóstwo czasu (w skrajnym przypadku nawet kilka lat), pieniêdzy (bo ka¿dy nie zdany egzamin to koszt od 1200 do ok 1500 z³ z³ i perspektywa wydania ponownie tej kwoty przy nastêpnym podejœciu) - i idziesz na egzamin spokojny o wynik przynajmniej czêœci testowej.Planujemy te¿ przygotowanie programu zawieraj¹cego pytania i odpowiedzi na egzamin ustny dla rzeczoznawców. Osoby zainteresowane wspó³prac¹ prosimy o kontakt.

Na obrazku nowa funkcjonalnoϾ programu testowego Rzeczoznawca w wersji 1.1.


Zainteresowani mog¹ uzyskaæ wersjê demo Rzeczoznawcy 1.0 zawieraj¹c¹ 100 pytañ, w tej sprawie prosimy o przes³anie e-mailem proœby zawieraj¹cej planowany termin instalacji, kontakt telefoniczny i e-mail na który nale¿y przes³aæ program. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem 721 721 821.Program "Rzeczoznawca zadania" wer. 1.0

Program zawiera 65 zadañ oraz interaktywny system komentarzy u³atwiaj¹cy zrozumienie sposobu rozwi¹zania zadania oraz s³ownik pojêæ zwi¹zanych z rozwi¹zywanymi zadaniami. W wwersji 1.0 dodano te¿ wyszukiwarkê u³atwiaj¹c¹ odnalezæ zadania o okreœlonej treœci.
Program mo¿na kupiæ w pakiecie z programem testowym z atrakcyjnym rabatem. Jest równie¿ dostêpny dla osób nie posiadaj¹cych programu testowego w cenie wynikaj¹cej z cennika. D¹¿ymy do zwiêkszenia skutecznoœci zdawania egzaminu pisemnego przez u¿ytkowników naszych programów, a program Rzeczoznawca - zadania pozwoli³ na znacz¹ce zwiêkszenie skutecznoœci w zdawaniu egzaminu pisemnego. Osi¹gniêcia naszych u¿ytkowników s¹ nasz¹ najlepsz¹ reklam¹, ju¿ obecnie na ka¿dej liœcie osób, które zda³y egzamin ok. 50% to u¿ytkownicy naszych programów. Dziêki temu programowi chcemy stale podwy¿szaæ ten wynik.Program testowy "Zarz¹dca nieruchomoœci" wer. 1.0

Program jest dedykowany studentom studiów podyplomowych z zakresu zarz¹dzania nieruchomoœciami przygotowuj¹cych siê do egzaminów wewnêtrznych na tych studiach. Pomaga w szybkiej powtórce materia³u i skutecznym przyswojeniu wiadomoœci stanowi¹cych kanon wiedzy ka¿dego zarz¹dcy nieruchomoœci. Zawiera 2010 pytañ testowych.

Program "Poœrednik - zagadnienia praktyczne i egzaminacyjne" wer 1.0

Dobr¹ renomê wœród zdaj¹cych zdoby³ równie¿ program "Poœrednik - zagadnienia praktyczne i egzaminacyjne"  - wszyscy, jego u¿ytkownicy zdali pañstwowe egzaminy ustne na licencjê poœrednika w obrocie nieruchomoœciami. Obecnie program jest niezwykle u¿ytecznym narzêdziem przygotowuj¹cym do rozmowy kwalifikacyjnej na praktykach dla poœredników w obrocie nieruchomoœciami. Docelowo jednak bêdzie on œwietnym narzêdziem dla edukacji i rozwi¹zywania zadañ praktycznych w ka¿dym biurze nieruchomoœci, a w szczególnoœci do szybkiego przystosowania do wykonywania pracy zawodowej asystentów poœrednika.

Program testowy "Poœrednik" 1.0

Spoœród powy¿szych programów najwiêkszy, bo a¿ prawie 6 letni sta¿, ma program testowy "Poœrednik", który doskonale przygotowuje do egzaminów wewnêtrznych na studiach podyplomowych. Osoby kupuj¹ce ten program uzyskuj¹ najwy¿sze noty na tych egzaminach. Ponadto program ten by³ niezwykle skutecznym narzêdziem przygotowania siê do pañstwowego egzaminu testowego na licencjê poœrednika w obrocie nieruchomoœciami. Skutecznoœæ ta by³a, a¿ tak du¿a, ¿e niejednokrotnie 100% przystêpuj¹cych zdawa³o ten trudny egzamin za pierwszym podejœciem. Stale zwiêkszaliœmy swój udzia³ wœród tych, którzy zdawali egzaminy pisemne - dochodz¹c w koñcu do niesamowitego 70% udzia³u wœród osób, które zdawa³y ten egzamin. Poni¿ej mo¿na siê zapoznaæ z informacjami na temat historii rozwoju SWS "Poœrednik".

Zamierzamy równie¿ stworzyæ systemy dla audytorów energetycznych i aplikacje dla zawodów rynku prawniczego: notariuszy, radców prawnych, adwokatów, sêdziów, prokuratorów. Osoby zainteresowane wspó³prac¹ przy tworzeniu tych programów proszone s¹ o kontakt z nami.


Zachêcamy do lektury zak³adki Aktualnoœci, gdzie znajdziecie jedyne w internecie i zawsze bie¿¹ce reporterskie relacje z egzaminów pisemnych.

 

SYSTEM WSPÓ£PRACY SAMOKSZTA£CENIOWEJ "POŒREDNIK"

Poni¿ej zapoznajcie siê z informacjami dotycz¹cymi pierwszego naszego sytemu wspó³pracy - SWS "Poœrednik". System ten jest projektem edukacyjnym na który sk³ada siê profesjonalny program testowy "Poœrednik" (zawieraj¹cy testy przygotowuj¹ce do egzaminu na poœrednika w obrocie nieruchomoœciami), program "Poœrednik - egzamin ustny", strona internetowa, mo¿liwoœæ komunikacji elektronicznej z poziomu programu i redakcja projektu odpowiedzialna za koordynacjê dzia³añ w systemie i jego aktualizacje. Aktualnie w systemie pracuje kilkadziesi¹t osób przygotowuj¹cych siê do egzaminów wewnêtrznych na studiach podyplomowych - na ogóln¹ liczbê ponad 1350 dotychczasowych u¿ytkowników. Program testowy zawiera g³ównie pytania z zestawu opublikowanego przez Ministerstwo Infrastruktury, do tych pytañ z inicjatywy u¿ytkowników dodawane s¹ stale nowe pytania, a pytania nieaktualne s¹ aktualizowane b¹dŸ zastêpowane nowymi.

Chcielibyœmy by nasza inicjatywa przyczyni³a siê do optymalnego przygotowania siê u¿ytkowników systemu do egzaminów wewnêtrznych na studiach podyplomowych, a tym samym do podniesienia kompetencji przysz³ych poœredników, a szerzej by pozytywnie wp³ynê³a na pasje poznawcze kandydatów na poœredników.

Jedynie Poœrednik pracuj¹cy z pasj¹ mo¿e zmieniæ na lepsze wizerunek poœrednika w obrocie nieruchomoœciami. Dlatego chcemy tworzyæ ogólnopolskie œrodowisko entuzjastów i profesjonalistów rynku nieruchomoœci.

System powsta³ w odpowiedzi na zapotrzebowanie osób, które przygotowuj¹ siê do egzaminów pañstwowych na licencjê poœrednika w obrocie nieruchomoœciami i pozwala na solidne przygotowanie siê do egzaminu pisemnego i ustnego.

Wersja 1.0, któr¹ mo¿na pobieraæ z tej strony od dnia 17.11.2006r. jest wersj¹ zweryfikowan¹ przez ponad tysi¹c trzystu piêædziesiêciu dotychczasowych u¿ytkowników - ci¹gle jednak jest przedmiotem zarówno dzia³añ modernizuj¹cych jej funkcjonalnoœæ pod wzglêdem informatycznym jak i merytorycznym dziêki inicjatywie u¿ytkowników, którzy stale uzupe³niaj¹ i poprawiaj¹ jakoœæ bazy wiedzy. Planujemy wydanie kolejnej wersji programu. Wersji, która sprawi, ¿e nauka bêdzie jeszcze przyjemniejsza ni¿ do tej pory.


Ze wzglêdu na obszernoœæ materia³u dydaktycznego oraz du¿¹ zmiennoœæ prawa zespó³ tworz¹cy program przyj¹³ formu³ê platformy informatycznej (program testowy, strona www, korespondencja elektroniczna) pozwalaj¹cej za poœrednictwem redakcji programu na wymianê merytorycznych uwag i opinii pomiêdzy jego u¿ytkownikami. Dziêki temu u¿ytkownicy systemu maj¹ bie¿¹cy wp³yw na zawartoœæ bazy danych, mog¹ dodawaæ komentarze, nowe pytania i sygnalizowaæ dostrze¿one b³êdy. Choæ do³o¿yliœmy wszelkich starañ, aby pytania zawiera³y poprawne odpowiedzi nie jesteœmy w stanie rêczyæ za poprawnoœæ ca³ego materia³u i wraz z u¿ytkownikami jako wielki samokszta³ceniowy team pracujemy nad jego doskonaleniem.

Osi¹gniêcia grupy samokszta³ceniowej czyli teamu Poœrednika.

Program testowy przeszed³ ze 100% skutecznoœci¹ pierwsz¹ próbê swojej przydatnoœci. Wszyscy beta testerzy zdali egzaminy pisemne we wrzeœniu 2006 roku. 

W paŸdzierniku i listopadzie uzyskaliœmy ok. o 70-90% wy¿sz¹ zdawalnoœæ ni¿ pozosta³a grupa zdaj¹cych. W trakcie egzaminu, który odby³ siê 30-go listopada 2006, do którego przyst¹pi³a grupa ok. 25 osób uzyskaliœmy zdawalnoœæ o ponad 100% wy¿sz¹ ni¿ pozostali zdaj¹cy. Przy przyjêciu kryterium pracy z programem minimum miesi¹c zdawalnoœæ by³a a¿ o ok. 140% wy¿sza od zdawalnoœci w pozosta³ej grupie. Z pierwszej powa¿nej próby ogniowej wyszliœmy wiêc zwyciêsko. Stanowiliœmy prawie 10% wœród tych którzy zdali egzamin pisemny przy zaledwie 4% reprezentacji w grupie zdaj¹cych. Takie by³y pocz¹tki.

 W grudniu 2006 prawie powtórzyliœmy sukces z wrzeœnia br. kiedy zdali wszyscy u¿ytkownicy. Uzyskana zdawalnoœæ by³a tym razem o ok 300% wy¿sza ni¿ zdawalnoœæ pozosta³ej grupy zdaj¹cych. Podczas egzaminów w 2007r. od marca do maja utrzymywaliœmy niesamowit¹ zdawalnoœæ w okolicach 95%. W czerwcu osi¹gnêliœmy wynik ok. 80% zdawalnoœci u¿ytkowników systemu ale w zamian stanowiliœmy a¿ 1/3 tych którzy zaliczyli pisemny. To i tak wynik o 400% wy¿szy ni¿ osi¹gniêcia pozosta³ej grupy zdaj¹cych. Wrzesieñ 2007 to egzamin do którego przyst¹pi³o 45 u¿ytkowników z czego 41-stu zda³o. Da³o to nam niesamowity ponad 40-sto procentowy udzia³ wœród tych którzy zaliczyli ten egzamin i tradycyjn¹ ju¿ zdawalnoœæ w okolicach 90- 95%. PaŸdziernik by³ dla u¿ytkowników Poœrednika egzaminem prze³omowym - stanowili 55% tych którzy zdali egzamin pisemny. Gratulujemy, kole¿ankom i kolegom którzy zdawali w paŸdzierniku œwietnego wyniku - wynik ten niezmiennie powtarzamy na ka¿dym kolejnym egzaminie od listopada 2007 do czerwca 2008.

W czerwcu 2008 zdali wszyscy przystêpuj¹cy. Tego wyniku niestety nie poprawimy. Jednak mo¿liwy okaza³ siê do poprawienia wynik udzia³u u¿ytkowników SWS Poœrednik w ogólnej liczbie osób,  które zda³y egzamin pisemny - nowy rekord wynosi 60% i mam nadziejê, ¿e nie jest to ostatnie s³owo. Na kilku listach stanowiliœmy nawet 90% tych którzy zdali - to by³ piêkny widok. Wielkie gratulacje dla grupy, która zdawa³a egzamin we wrzeœniu 2008. Grupa paŸdziernikowa mia³a równie¿ wyœmienity wynik, bo stanowili 55% tych którzy zdali. W listopadzie osi¹gnêliœmy chyba wszystko co mo¿na by³o osi¹gn¹æ czyli ok. 70% udzia³ w grupie osób, które zda³y egzamin. To by³ edukacyjny nokaut.


Piotr Górski